ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.butcher.hu honlapon (a továbbiakban: online shop) keresztül elérhető online vásárlási felület igénybevételének használati feltételeit.

Az online shopban kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek és jogi személyek vásárolhatnak, akik a megrendelés leadásával egyidejűleg kötelesek elfogadni az ÁSZF-et, hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához (továbbiakban: Vásárló).

A jelen ÁSZF tartalmazza a megrendelés szabályait, a Vásárló és a BUTCHER között létrejövő szerződés alapvető rendelkezéseit, amelyet Vásárló az online shop használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Az online shop használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, az online shop felületén elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Az online shopban leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a Vásárló és a BUTCHER közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a BUTCHER nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

1.     AZ ELADÓ ADATAI

név:                                            Harangi & Harangi Bt.

székhelye:                               1188 Budapest, Vezér utca 84.

adószáma:                              22376194-2-43

cégjegyzékszáma:                01 06 777249

üzlet címe:                              www.butcher.hu

 

  1. MEGRENDELÉS

2.1.   Megrendelés folyamata

Az online shop online megrendelési lehetőséget biztosít a Vásárlók számára.

A webáruház működésével és a kiszállítással kapcsolatos árak és tudnivalók a webáruház láblécében található információs sávban olvashatók.

A Vásárló megrendelését az online rendszer a BUTCHER központi emailcímére továbbítja, a megrendelt termékek-, azok ára-, valamint a Vásárló adatainak (szállítási cím, telefonszám, emailcím) feltüntetésével. Ha a megrendelés rögzítése után (pl.: a megrendelés beérkezését visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot a Vásárló azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni a BUTCHER felé a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

2.2.   Kiszállítás

A megrendelt áru kiszállítására, a Vásárló részére email útján megadott időpontban (idősáv) kerül sor.

 

2.3.   Fizetés

A Vásárló az általa megrendelt termékek átvételével egyidejűleg köteles az vásárlás ellenértékét számla ellenében készpénzben vagy bankkártyával a szállítást végző munkatárs részére kiegyenlíteni-, illetve külön megállapodás alapján az Eladó bankszámlájára átutalással teljesíteni.

 

2.4.   Megrendelés módosítása

A Vásárlónak lehetősége van a kiszállítást megelőző nap 23 óráig a megrendelését emailben módosítani. Emiatt nem csak a rendelés tartalma, hanem a fizetendő végösszeg is módosulhat, tekintettel arra, hogy a BUTCHER a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint a megrendeléskor érvényes fogyasztói ár figyelembevételével értékesíti termékeit a Vásárlók részére.

2.5.   Termékek ára

A BUTCHER a megrendelt terméket a megrendeléskor érvényes fogyasztói áron értékesíti a Vásárló részére. Az online shopban a minimum rendelési érték 5.000-Ft, amelybe a szállítás és göngyöleg díja nem számít bele. Az online shopban megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót tartalmazó módon (bruttóban), magyar forintban van feltüntetve.

A BUTCHER nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően, bárki számára felismerhető módon, hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (0 Ft). Ilyen esetekben a BUTCHER nem köteles a terméket az Online shop felületén hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibásan feltüntetett ár esetén a BUTCHER a rendelés visszaigazolását követően, vagy azt megelőzően ajánlja fel, a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli-e valós áron a terméket vagy sem.

2.6.   Termék mennyisége

A Vásárló a termék jellegétől függően a legördülő menüsávnak megfelelően vagy az alapján tud terméket rendelni (darabszám vagy tömeg). Ha a Vásárló nem darabszám szerint rendel terméket (pl. 1 kg), úgy előfordulhat, hogy azt a BUTCHER bizonyos – mérési pontatlanságból adódó – minimális eltéréssel szállítja le. A BUTCHER online shopban darabos termékekből maximálisan 10 db-ot, lédig termékekből maximálisan 10 kg-ot rendelhet a Vásárló egy megrendelés során. Az eladásra kínált termékek csak háztartási mennyiségben rendelhetőek.

2.7.   Termékek jellemzői

A termékek csomagolása tartalmaz minden olyan tájékoztatást, amelyek az adott termék jellemzőire, összetételére, felhasználására vonatkoznak. A Vásárló a termék átvételét követően, a helyes felhasználás, egészségügyi problémák elkerülése érdekében ezen tájékoztatást – saját és mások biztonsága érdekében – elolvasni és megismerni köteles.

Az import termékek tekintetében a származási ország folyamatosan változhat, ezért az adott termék származási országa a csomagoláson, vagy a terméken rögzített címkén kerül feltüntetésre.

2.8.   Helyettesítő termékek

Az online shopban elérhető termékek köre eltérhet a BUTCHER üzleteiben található választéktól, raktárkészlettől, ami miatt a termékek rendelkezésre állása az adott Vásárló megrendelését kiszolgáló áruház raktárkészletétől függ, amiértis a BUTCHER nem tudja garantálni minden termék folyamatos elérhetőségét.

Ha a Vásárló által kiválasztott termék(ek) nem áll(nak) rendelkezésre, a BUTCHER mindent megtesz annak érdekében, hogy olyan terméket ajánljon fel a hiányzó termék helyett, amely tulajdonságát, árát tekintve a lehető legnagyobb mértékben alkalmas arra, hogy a hiányzó terméket helyettesítse.

A Vásárló nem köteles a helyettesíthető termék átvételére, azok átvételét és kifizetését minden hátrányos következmény nélkül megtagadhatja.

2.9.   Termék átvételének visszautasítása a Vásárló részéről

A Vásárló jogosult az általa kiválasztott termékek vagy azok egy részének átvételét indoklás nélkül megtagadni. A Vásárló az általa megrendelt termékek részbeni vagy teljes átvételének a Vásárló általi megtagadásától függetlenül Vásárló kötelese a kiszállítási díj megfizetésére.

A termék átvételekor a Vásárló köteles megvizsgálni, hogy a termékek sérülésmentesek-e. Ha a Vásárló a rendelés átvételekor sérülést tapasztal a csomagoláson, és/vagy a terméken, a termék átvételét és ellenértékének megfizetését visszautasíthatja.

2.10.              Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

A Vásárló által elküldött megrendelés beérkezését követően a BUTCHER – legkésőbb a kiszállítás napjáig – megküldi a Vásárló részére a megrendelés emailben történő visszaigazolását, mely a Vásárló által kiválasztott szállítási címet és időpontot is tartalmazza.

A Vásárló és a BUTCHER között a szerződés azon időpontban jön létre, amikor a Vásárló megrendelését a BUTCHER e-mail útján visszaigazolta. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján az így létrejövő szerződés elektronikus úton kötött, magyar nyelvű szerződésnek minősül, melyet a BUTCHER nem iktat.

A megrendelés és annak visszaigazolása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

2.11.              Számla

A BUTCHER, a megrendelésre vonatkozó számlát, az áruknak a Vásárló részétre történő átadásával egyidejűleg adja át Vásárló részre.

 

2.12.              Szállítás

A termékek házhozszállítással rendelhetőek meg Budapesten és vonzáskörzetében. A kiszállításról a BUTCHER saját maga gondoskodik, munkanapokon, keddtől szombatig 8-19, azonban pontos időpontra történő szállítást nem vállal.

Ha a Vásárló a megjelölt időpontban nem tartózkodik a megadott szállítási címen, a kiszállításért felelős munkatárs telefonon felveszi a Vásárlóval a kapcsolatot, aminek sikertelensége esetén a megrendelés minden tétele visszaszállításra kerül a BUTCHER üzletébe és magrendelés törlésre kerül.

A Vásárló a megrendelt termékek tételes mennyiségi átvételére köteles a termékek átvételével egyidejűleg a kiszállításért felelős munkatárs jelenlétében. Ennek elmulasztása esetén illetve a termékek átvételét követően, ki nem szállított termék miatt vagy a megrendelt és a kiszállított mennyiség közötti mennyiségi eltérés miatt reklamációt a BUTCHER-nak nem áll módjában elfogadni.

 

3.     ELÁLLÁSI JOG

 

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

  1. terméknek,
  2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
  3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a BUTCHER részére, az 1. pontban feltüntetett elérhetőségek valamelyikére, az áru átvételétől számított 14 napon belül..

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az e fejezetben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt, és elállási jogával érintett terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszajuttatni az 1. pontban megjelölt üzletek valamelyikébe, nyitvatartási idő alatt. Az egyes áruházak nyitvatartási ideje eltérő lehet.

A termék(ek) fenti áruházak valamelyikébe történő visszajuttatásának költsége a Fogyasztót terheli. A BUTCHER-nak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, az áruknak a BUTCHER részére történt visszajuttatásától számított 14 napon belül a BUTCHER banki utalással visszatéríti a visszajuttatott áruk ellenértékét.

A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

  1. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető
  2. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében (pl. nem tartós élelmiszer, hús, zöldség, gyümölcs),

 

4.     SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

 

  • Kellékszavatosság

Vásárló a BUTCHER hibás teljesítése esetén a BUTCHER-rel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet, új termék vásárlása esetén az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidőn belül, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek.

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az igény teljesítése lehetetlen vagy a BUTCHER számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a BUTCHER költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul a BUTCHER-rel közölni.

A Vásárló kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl feltétele, hogy igazolja a terméknek a BUTCHER-tól történt vásárlását (számla vagy a számla másolatának bemutatásával).

A BUTCHER mentesül a szavatossági igény teljesítési kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett.

 

4.2.   Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a 4.1 pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti.

 

4.3.   Szavatossági igények érvényesítése

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Vásárló békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 5.2. pontban feltüntetettek alapján-, míg szavatossági igényeit az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken érvényesítheti

 

4.4.   Jótállás

A BUTCHER nem értékesít olyan terméket a www.butcher.hu oldalon, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá vagy a Polgári Törvénykönyv alapján jótállás alá tartozna.

 

5.     PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

  • Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Vásárló a termékkel vagy a BUTCHER tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő.

A BUTCHER a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a BUTCHER a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz.

A BUTCHER a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A BUTCHER a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a BUTCHER az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el és a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A panasz elutasítása esetén a BUTCHER az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót, továbbá arról, hogy panaszával annak jellege szerint melyik hatósághoz/Békéltető Testülethez fordulhat,

 

5.2.      Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a BUTCHER és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a BUTCHER-ral folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a BUTCHER székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, valamint bármely Békéltető Testülethez, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

a) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Ha a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 

A területileg illetékes hatóságok listája: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/teruleti

b) Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Online adásvételi szerződéssel összefüggő fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a fenti linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

c) Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

d) Bírósági eljárás kezdeményezése

A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári peres eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

6.     EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

  • Felelősség

A Vásárló az online shopot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a BUTCHER nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért.

Az online shopban történő vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A BUTCHER nem vállal felelősséget, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza az online shop működését és a vásárlást

A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy az online shop használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a BUTCHER ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése érdekében.

A Vásárló elfogadja, hogy az online shop használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben az online shop használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Vásárlót terheli a felelősség.

 

6.2.   Szerzői jogok

Az online shop egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. A BUTCHER a szerzői jogi jogosultja az online shop felületén elérhető megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, az online shop felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

Az online shop tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a BUTCHER előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, az online shop használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak az online shop felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. Az online shop rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a BUTCHER előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A BUTCHER fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.butcher.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a BUTCHER által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos minden olyan tevékenység, amely a BUTCHER adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a BUTCHER külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a BUTCHER által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a BUTCHER adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 

7.     ÁSZF EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

 

A BUTCHER jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően az online shop Vásárló általi első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

 

 

 

8.     ÁSZF RENDELKEZÉSEINEK ÉRVÉNYTELENSÉGE

 

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem eredményezi a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés érvényességét és a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. A szerződés hatályban maradó rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az a BUTCHER és a Vásárló eredeti akaratát leginkább tükrözze.

Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát, a BUTCHER és a Vásárló között, a korábbi üzleti kapcsolatukban kialakul szokás és gyakorlat. Továbbá a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. A jelen ÁSZF és az online shopban elérhető tájékoztatók, valamint egyéb információk a BUTCHER és Vásárló közötti szerződés teljes tartalmát magában foglalják.

 

Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020. 06.01.